Szkolenia

SZKOLENIA

Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za ochronę ppoż. w budynku ciąży na zarządcy, właścicielu lub jego użytkowniku. Jeśli nie została zawarta umowa ustanawiająca zarząd lub użytkowanie, odpowiedzialność spoczywa na osobie, która włada budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Szkolenia PPOŻ. BHP i z pierwszej pomocy przedmedycznej to również obowiązek każdego pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zarówno szkolenia wstępnego, jak i organizacji szkoleń okresowych. Szkolenia dla pracowników warto zorganizować zresztą nie tylko z uwagi na przepisy, ale przede wszystkim na własne bezpieczeństwo. Każdy pracodawca ma też obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów , ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ich skład wchodzą zarówno szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracodawców oraz kadry zarządzającej.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP – PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy):

 • Instruktaż ogólny prowadzi wykwalifikowany pracownik służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Polega on na zaznajomieniu nowo zatrudnionej osoby z przepisami BHP i regulaminem pracy, a także zapoznaniu jej z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 • Instruktaż stanowiskowy prowadzi pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  Jego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z ryzykiem zawodowym występującym na jego stanowisku i sposobami bezpiecznego wykonywania obowiązków.

 • Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe. Powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania zawodu.
 • Ukończone szkolenie dokumentowane jest zaświadczeniem zawierającym takie informacje jak: dane pracodawcy, dane osoby przeprowadzającej szkolenie, nazwa komórki organizującej szkolenie, dane pracownika i stanowisko zawodowe, tematyka instruktażu oraz data szkolenia i podpis pracownika.
 • Szkolenie wstępne ważne są 12 miesięcy w przypadku wszystkich stanowisk prócz kierowniczych – te ważne są 6 miesięcy. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić kierowniczych – te ważne są 6 miesięcy. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP – PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Szkolenie okresowe służy uaktualnieniu i ugruntowaniu dotychczasowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia (w przypadku stanowisk kierowniczych, do 6 miesięcy).
 3. Termin ważności szkolenia okresowego jest zależny stanowiska: dla stanowisk robotniczych – 3 lata, dla stanowisk kierowniczych i inżynieryjno-technicznych – 5 lat, dla stanowisk administracyjno-biurowych – 6 lat.

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Organizujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne. Pierwsze szkolenie teoretyczne powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanego zawodu i polega na zapoznaniu go z podstawowymi przepisami ppoż., zachowaniem podczas pożaru, teoretyczną obsługą gaśnic oraz zachowaniem podczas ewakuacji. Szkolenie praktyczne umożliwia weryfikację nabytej wcześniej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

SZKOLENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Przeznaczone są dla pracowników i pracodawców. Ich celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do podejmowania czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia wobec osób dorosłych i dzieci, pomocy przedmedycznej i korzystania z AED. Po ukończeniu szkolenia uczestnik może otrzymać zaświadczenie bez akredytacji lub z akredytacją FACC (do ceny kursu wliczana jest wówczas opłata licencyjna ważna 2 lata).
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych z dziedziny BHP i PPOŻ. oraz Instruktorów Pierwszej Pomocy Służb BHP, akredytowanych przez First Aid Certification Centre (Licencja międzynarodowa).

 

SZKOLENIA Z OBSŁUGI CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi central systemów sygnalizacji pożaru dla pracowników ochrony, pracowników technicznych oraz administratorów nieruchomości.