INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA HYDRANTOWA

HYDRANTY WEWNĘTRZNE
I NAWODNIONE PIONY GAŚNICZE

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem przeznaczonym do zwalczania pożaru w budynku . Składa się ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża (półsztywnego lub płasko składanego), prądownicy z zaworem zamykającym.

Nawodnione piony wodociągowe w budynkach wyposażone w zawory hydrantowe, pozwalające ekipom ratowniczym prowadzić skuteczne działania w budynkach, w których konieczne jest podanie prądów gaśniczych
na znaczną wysokość (wysokich i wysokościowych).

Gdzie powinny być stosowane hydranty wewnętrzne:

 • Budynki mieszkalne
 • Biurowce
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Supermarkety i centra handlowe
 • Hale magazynowe
 • Zakłady produkcyjne

Zakres usług:

 • Pomiary ciśnienia i wydajności
 • Przeglądy, konserwacja, naprawy zestawów pompowych
 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • Modernizacja instalacji
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
 • Sprzedaż

Częstotliwość wykonywania przeglądów:
raz w roku

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

Hydranty zewnętrzne są montowane w sieciach wodociągowych i stanowią ważny element ochrony ludzi i obiektów.
Są wykorzystywane do poboru wody do celów gaśniczych i do zaopatrzenia w wodę pojazdów jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne
o średnicy nominalnej DN 80.

W obiekcie budowlanym produkcyjnym
i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych
do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych
i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

Gdzie powinny być stosowane hydranty zewnętrzne:

 • Osiedla mieszkalne
 • Biurowce
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Supermarkety i centra handlowe
 • Hale magazynowe
 • Zakłady produkcyjne

Zakres usług:

 • Pomiary ciśnienia i wydajności
 • Modernizacja instalacji
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
 • Sprzedaż

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku

SUCHE PIONY HYDRANTOWE

Suche piony stosowane były  w budynkach
o wysokości przekraczającej 15m, ale nie więcej niż 55 m. Zbudowane są z pionu o średnicy 80-100mm, najczęściej umieszczonego na klatce schodowej budynku na którym zamocowane
są zawory hydrantowe o średnicy 52mm.
Zawory umieszcza się w szafkach natynkowych lub podtynkowych na wysokości 1,35m nad podłogą. Pion wyprowadzony jest na zewnątrz budynku na wysokości 1m nad terenem
i zakończony zasadą pożarniczą (tzw. szybkozłączem). W czasie pożaru, do nasady podłączana była pompa pożarnicza z wozu strażackiego i cały pion napełniany był wodą.

Aktualne przepisy wymagają stosowania nawodnionej instalacji hydrantowej.

Zakres usług:

 • Badania szczelności suchych pionów hydrantowych
 • Modernizacja suchych pionów
  na nawodnione

Częstotliwość wykonywania przeglądów: 

raz na 5 lat