PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

GAŚNICE I AGREGATY GAŚNICZE

Detekcja gazu odbywa się poprzez detektory CO i LPG. Detektory są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych emisją. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą, gdy wartość średnia stężenia przekracza określone wartości progowe, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje uaktywniona wentylacja.

 

Gdzie powinny być stosowane gaśnice:

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Legalizacja
 • Czynności remontowe
 • Legalizacja UDT
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektu
 • Montaż
 • Sprzedaż

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku

raz na 5 lat – czynności remontowe gaśnic proszkowych

raz na 10 lat – czynności remontowe gaśnic śniegowych

KOCE GAŚNICZE

Koc gaśniczy służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu lub ubrania na człowieku.

Szczególnie nadaje się do gaszenia przedmiotów małych, o zwartej budowie, umiejscowionych nisko, przy ziemi. Można go używać również do gaszenia pożarów silników spalinowych i elektrycznych, płynów łatwo palnych znajdujących się w niewielkich naczyniach, związków

 

Gdzie powinny być stosowane koce gaśnicze:

Koc gaśniczy jest dodatkowym środkiem zabezpieczenia przeciwpożarowego. W przypadku zwiększonego ryzyka np. na stacji paliw koc gaśniczy jest obowiązkowym wyposażeniem Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 243, poz. 2063), dodatkowo powinny być jeszcze stosowane koce gaśnicze na stacjach benzynowych służąc do ewakuacji lub osłony przed bezpośrednim działaniem płomieni.

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Legalizacja
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektu
 • Montaż
 • Sprzedaż

Częstotliwość wykonywania przeglądów:
raz w roku