Szkolenia

SZKOLENIA BHP i PPOŻ

Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za ochronę ppoż. w budynku ciąży na zarządcy, właścicielu lub jego użytkowniku. Jeśli nie została zawarta umowa ustanawiająca zarząd lub użytkowanie, odpowiedzialność spoczywa na osobie, która włada budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Szkolenia BHP i PPOŻ z pierwszej pomocy przedmedycznej to również obowiązek każdego pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zarówno szkolenia wstępnego, jak i organizacji szkoleń okresowych. Szkolenia dla pracowników warto zorganizować zresztą nie tylko z uwagi na przepisy, ale przede wszystkim na własne bezpieczeństwo. Każdy pracodawca ma też obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów , ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ich skład wchodzą zarówno szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracodawców oraz kadry zarządzającej.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP – PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy):

 • Instruktaż ogólny prowadzi wykwalifikowany pracownik służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Polega on na zaznajomieniu nowo zatrudnionej osoby z przepisami BHP i regulaminem pracy, a także zapoznaniu jej z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 • Instruktaż stanowiskowy prowadzi pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  Jego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z ryzykiem zawodowym występującym na jego stanowisku i sposobami bezpiecznego wykonywania obowiązków.

 • Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe. Powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania zawodu.
 • Ukończone szkolenie dokumentowane jest zaświadczeniem zawierającym takie informacje jak: dane pracodawcy, dane osoby przeprowadzającej szkolenie, nazwa komórki organizującej szkolenie, dane pracownika i stanowisko zawodowe, tematyka instruktażu oraz data szkolenia i podpis pracownika.
 • Szkolenie wstępne ważne są 12 miesięcy w przypadku wszystkich stanowisk prócz kierowniczych – te ważne są 6 miesięcy. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić kierowniczych – te ważne są 6 miesięcy. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP – PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Szkolenie okresowe służy uaktualnieniu i ugruntowaniu dotychczasowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia (w przypadku stanowisk kierowniczych, do 6 miesięcy).
 3. Termin ważności szkolenia okresowego jest zależny stanowiska: dla stanowisk robotniczych – 3 lata, dla stanowisk kierowniczych i inżynieryjno-technicznych – 5 lat, dla stanowisk administracyjno-biurowych – 6 lat.

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Organizujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne. Pierwsze szkolenie teoretyczne powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanego zawodu i polega na zapoznaniu go z podstawowymi przepisami ppoż., zachowaniem podczas pożaru, teoretyczną obsługą gaśnic oraz zachowaniem podczas ewakuacji. Szkolenie praktyczne umożliwia weryfikację nabytej wcześniej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

SZKOLENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Przeznaczone są dla pracowników i pracodawców. Ich celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do podejmowania czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia wobec osób dorosłych i dzieci, pomocy przedmedycznej i korzystania z AED. Po ukończeniu szkolenia uczestnik może otrzymać zaświadczenie bez akredytacji lub z akredytacją FACC (do ceny kursu wliczana jest wówczas opłata licencyjna ważna 2 lata).
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych z dziedziny BHP i PPOŻ. oraz Instruktorów Pierwszej Pomocy Służb BHP, akredytowanych przez First Aid Certification Centre (Licencja międzynarodowa).

 

SZKOLENIA Z OBSŁUGI CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi central systemów sygnalizacji pożaru dla pracowników ochrony, pracowników technicznych oraz administratorów nieruchomości.