Usługi BHP

Zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracowników leży, aby w zakładzie pracy były przestrzegane przepisy szeroko rozumianego prawa pracy, w tym przepisy dotyczące BHP.

Realizując swoje obowiązki pracodawca powinien w szczególności przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz wypełniać nakazy, zalecenia, decyzje organów nadzorujących.

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek utworzenia służby BHP, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek utworzenia służby BHP mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Natomiast pracodawca, który zatrudnia do 100 pracowników, powierza wykonywanie zadań służby BHP specjaliście z zewnątrz pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Zadania przewidziane dla służby BHP może realizować również sam pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP.

Zakres usług:

  • Nadzór w firmach, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy
  • Prowadzenie dokumentacji
  • Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego
  • Audyty BHP
  • Opracowanie regulacji i przepisów dotyczących zagadnień warunków pracy w zakresie BHP
  • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego
  • Reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy
    oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy