Ustawy i rozporządzenia

Ustawy i rozporządzenia

Przepisów przeciwpożarowych jest bardzo dożo, normują one od podstawowych zasad funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej po szczegółowe wymagania dla budynków związane z bezpieczeństwem pożarowym. Najważniejsze z nich to:
 

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Gaśnice muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach zgodnych z zaleceniem producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

 

HYDRANTY

Zgodnie z PN – EN 671 – 3 przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych należy dokonywać raz w roku. Hydrant należy poddać ciśnieniu i sprawdzić czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny.

WĘŻE HYDRANTOWE

Należy raz na 5 lat poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnie robocze instalacji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Powinny być poddawane aktualizacji co najmniej raz na 2 lata oraz przy każdej przebudowie w budynku.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej. Wszystkie przeglądy oraz pomiary powinny być wykonywane przez osobę kompetentną. (zgodnie z PN – EN 671 -3)

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ).

 

NORMY:

  • PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
  • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym
  • PN-B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
  • PN-B-02861 Suche piony.

Pobierz najnowsze ustawy

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 ).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ).