Opracowanie dokumentacji

 

Opracowanie dokumentacji

Do sporządzenia dokumentacji lub jej aktualizacji przepisy prawa obligują zarząd lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nad nieruchomością. Koszty ponoszone są przez Właścicieli obiektów. Dokumentacja techniczna określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem projektu. Wykonanie leży po stronie projektantów z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi a następnie uzgadniane z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Usługi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczące:

 • Uzgadniania projektów budowlanych i branżowych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywania warunków ochrony przeciwpożarowej do projektów budowlanych
 • Wykonywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Wykonywania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  w tym dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej budynków
 • Wykonywania ekspertyz technicznych
 • Sprawowania nadzoru inspektorskiego na terenie budowy
 • Doradztwa prawnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Każde inne, w których niezbędna jest wiedza i kwalifikacje rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Zakres usług:

 • Ekspertyzy techniczne stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wykonywanie dokumentacji projektowych urządzeń przeciwpożarowych
 • Wykonywanie dokumentacji odtworzeniowej
 • Opracowanie, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowanie scenariuszy pożarowych