SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

WYKRYWANIE CO I LPG

Detekcja gazu odbywa się poprzez detektory CO i LPG. Detektory są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych emisją. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą, gdy wartość średnia stężenia przekracza określone wartości progowe, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje uaktywniona wentylacja.

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

Gdzie powinna być stosowana wentylacja mechaniczna:

 • Parkingi i garaże podziemne
 • Tunele
 • Stacje kontroli pojazdów
 • Warsztaty samochodowe
 • Hale ogrzewane nagrzewnicami
 • Laboratoria

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

WYKRYWANIE METANU

Głównym celem systemu detekcji metanu jest aktywne oddziaływanie na instalację gazową poprzez zawór odcinający. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo eksploatacji instalacji przy braku osób z nadzoru.

System realizuje następujące funkcje:

wykrywanie podwyższonego stężenia gazu (poziomu ostrzegawczego) i generowanie ostrzegawczego sygnału optycznego oraz sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi, wykrywanie wysokiego stężenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz generowanie sygnału akustycznego, optycznego i sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi (np. stycznikiem wyłączającym zasilanie pomieszczeń zagrożonych z sieci energetycznej).

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

Gdzie powinny być stosowane systemy detekcji metanu

 • Duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe (obowiązek stosowania)
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Kotłownie osiedlowe
 • Domowe instalacje gazowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Naprawa
 • Kalibracja detektorów
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów (w zależności od DTR producenta):

 • cztery razy w roku,
 • dwa razy w roku,
 • raz w roku