SYSTEMY WENTYLACJI

WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna jest to forma wentylacji, w której wymiana powietrza następuje za pomocą urządzeń mechanicznych – wentylatorów.

Wentylacja wywiewna  wyciągowa – powietrze jest czerpane z pomieszczeń wentylowanych przez wentylator wytwarzający podciśnienie. W pomieszczeniach wentylowanych powstaje również podciśnienie i następuje napływ świeżego powietrza do tego pomieszczenia przez nieszczelności lub przez specjalnie wykonane otwory nawiewne. Powietrze zużyte usuwane jest na zewnątrz budynku.

Wentylacja nawiewna polega na dostarczeniu do pomieszczeń wentylowanych powietrza za pomocą wentylatorów promieniowych wytwarzających nadciśnienie powietrza. W wentylowanym pomieszczeniu panuje nadciśnienie, a nadmiar powietrza wypływa z niego przez nieszczelności lub specjalne otwory wentylacyjne.

Wentylacja nawiewno-wywiewna to rodzaj wentylacji mechanicznej łączący oba powyższe rodzaje.

Wentylacja miejscowa jest stosowana w procesach technologicznych, w których powstają zanieczyszczenia: pyły, opiłki, trociny, opary i wyziewy. Nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w powietrzu, należy je usunąć najlepiej w miejscu ich powstawania. Do tego celu służą odciągi miejscowe.

Odciągi miejscowe dzielą się na:

 • odciągi, których zadaniem jest wytworzenie podciśnienia wewnątrz obudowy, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pomieszczenia pracy,
 • odciągi, których zadaniem jest odprowadzenie całej ilości powstających zanieczyszczeń.

W pierwszym przypadku stosowane są tak zwane ssawki lub okapy, w drugim odciągi hermetycznie obudowane. Instalacja odciągu miejscowego składa się z:

 • urządzenia do chwytania zanieczyszczeń, typu ssawki, okapy, obudowy hermetyczne,
 • przewodu ssawnego i tłocznego,
 • urządzenia wymuszającego przepływ powietrza – wentylatora,
 • urządzenia do oczyszczania powietrza przed usunięciem do atmosfery – filtru
 • wyrzutni – urządzenia do odprowadzania powietrza do atmosfery

Wentylacja hybrydowa to system wentylowania pomieszczeń pracujący w zależności od warunków zewnętrznych, jako wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. System wykorzystuje siły naturalne charakterystyczne dla wentylacji grawitacyjnej, jednak, gdy podciśnienie uzyskane w sposób grawitacyjny jest zbyt małe, aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń – układ sterujący automatycznie załącza niskociśnieniową nasadę kominową. Taki tryb pracy zapewnia odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego, przy małym zużyciu energii elektrycznej.
W systemie wentylacji hybrydowej na kominie, który kończy zwykły kanał grawitacyjny, zamontowana jest specjalna nasada. Nasada ta połączona jest z układem sterującym, który sygnalizuje zmiany ciśnienia w jej pobliżu. Jeśli w okolicach nasady pojawi się nadciśnienie – nasada jest uruchamiana. Dzięki jej pracy powstaje niewielkie podciśnienie, co wystarcza, by powietrze ponownie przyjęło właściwy kierunek przepływu. Nasada w wentylacji hybrydowej
pracuje jako niskociśnieniowa. Wytwarza niewielkie podciśnienie wystarczające, by rozpocząć proces przepływu powietrza.

Wentylacja pożarowa jest pełne odcięcie układów wentylacji i klimatyzacji w strefie objętej pożarem przy jednocześnie niezakłóconej ich pracy we wszystkich pozostałych strefach. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu przeciwpożarowych klap odcinających zachowujących swą odporność ogniową w warunkach pożaru.

Wentylacja pożarowa ma również za zadanie utrzymanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu i gorących produktów spalania tak, aby zapewnić na nich wystarczającą ilość tlenu i odpowiednią widoczność. Dzięki jej działaniu zmniejszona zostaje także szybkość rozwoju pożaru oraz wielkość zniszczeń wywołanych przez dym i wysoką temperaturę.

W okresie normalnego funkcjonowania obiektu wszystkie przeciwpożarowe klapy odcinające pozostają otwarte, w tzw. pozycji oczekiwania. W przypadku wybuchu pożaru w jednej ze stref pożarowych – system detekcyjny przekazuje informację do centralki pożarowej, która automatycznie uruchamia alarm pożarowy w strefie zagrożonej oraz steruje działaniem pozostałych urządzeń zabezpieczających. Pod wpływem sygnału sterującego następuje zdalne zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających, znajdujących się na granicy strefy objętej pożarem, nazywane przejściem do pozycji bezpieczeństwa.

Gdzie powinna być stosowana wentylacja mechaniczna:

 • Budynki mieszkalne
 • Biurowce
 • Garaże podziemne
 • Obiekty użyteczności publicznej

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku

 

Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych systemów wentylacji kanałowej.
W przypadku wykrycia dymu bądź nadmiernego stężenia gazów CO i LPG urządzenia systemu uruchamiają się pod wpływem sygnału z centrali zasilająco-sterującej i – wykorzystując w swoim działaniu efekt tłoka – przetłaczają dym i gazy w całym przekroju garażu odpowiednio od otworu nawiewnego (klapy przeciwpożarowe napowietrzające, wentylatory nawiewne) do otworu wywiewnego/oddymiającego (klapy przeciwpożarowe oddymiające, wentylatory wyciągowe). Nie dopuszczając do nadmiernego zadymienia i temperatury, zapewniają bezpieczną i sprawną ewakuację oraz ułatwiają pracę ekipom ratowniczym.

Systemy wentylacji strumieniowej mogą być równocześnie wykorzystywane do wentylacji bytowej, napowietrzając garaż podczas jego normalnej eksploatacji. Współpracują z systemem detekcji CO i LPG, monitorują dopuszczalny poziom zanieczyszczeń, rozcieńczają i usuwają niebezpieczne dla zdrowia gazy

Gdzie powinna być stosowana wentylacja strumieniowa: 
 • Garaże podziemne

Zakres usług: 

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów: raz w roku

nazywana też naturalną, funkcjonuje dzięki naturalnemu zjawisku konwekcji, czyli ruchu powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia.
Powietrze o wyższej temperaturze, pochodzące z wnętrza domu, ma mniejszą gęstość niż chłodniejsze na zewnątrz, dlatego płynie ku górze. Takiemu ruchowi sprzyjają kominy z pionowymi kanałami wentylacyjnymi: w takich kanałach powstaje tzw. ciąg, który wysysa z domu zanieczyszczone powietrze.

Gdzie powinna być stosowana wentylacja grawitacyjna:

Wentylacja grawitacyjna jest najbardziej rozpowszechniona zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w większości budynków użyteczności publicznej

Zakres usług:
 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:  raz w roku